جشنواره ملی بهار http://bahar.jdtums.ir/account/register

هدف کلی جشنواره:

تقویت اهتمام آحاد دانشگاهیان، خصوصا دانشجویان سراسر کشور نسبت به نقش خود در سال :

" اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"

لطفا جهت ثبت نام  کلیک نمایید.مشغول تلفن

/ 1 نظر / 35 بازدید
مدیکال

http://bahar.jdtums.ir/