با مشاعره موافقین؟

راستی کن که راستان رستند

در جهان راستان قوی دستند.

د...

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

 در پریشان حالی و درماندگــــــــــــــی

ی...

/ 2 نظر / 12 بازدید
شیوا یارمحمدی

دانی چگونه باشد از دوســــتان جدایی؟ چون دیده ای که ماند خالی ز روشنایی

مدیکال

یکی روبهی دید بی دست و پای فرو ماند در لطف و صنع خـــــدای